1 Denied chemo

by Jtoro

2 Chemo denied

by Jtoro

3 Changing treatment

by Jtoro

5 Avastin

by Jtoro

6 Pain patch

by Jtoro

7 5fu/oxiliplatin

by Jtoro

8 Bad day

by Jtoro

9 SwiTcHing treatment

by Jtoro

11 Pain

by Jtoro

13 Nervous about port

by Jtoro

14 Vomiting after chemo

by Jtoro

15 Stable for 13 months

by Jtoro

16 Stable

by Jtoro

17 Question for patients

by Jtoro

18 Slow growing

by Jtoro

19 Good news- I guess

by Jtoro

20 Distraught

by Jtoro

21 Causes?

by Jtoro

22 Constant worry

by Jtoro

23 Jaundice

by Jtoro

25 Chemo combo

by Jtoro

26 Radiation

by Jtoro

27 Upset

by Jtoro